22.8.07

Toripysäköinnin rakentamisen vaikutukset...

Toripysäköinnin rakentamisen vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin on selvitetty puutteellisesti.

Selostuksen liitteenä olevien suppeiden lausuntojen mukaan kaavaehdotuksen mukaisen toripysäköinnin rakentaminen edellyttää työnaikaista pohjaveden alentamista ja ulottuu sekä nk. salpaveden että nk. orsiveden tason alapuolelle. MRL 106§ ja 165§ mukaan Turun kaupunki on korvausvelvollinen, jos pysäköintilaitoksen rakentamisen aiheuttamat pohjavesimuutokset vaurioittavat Kauppatoria, maanalaisia liiketiloja ja sisäänajoramppeja ympäröivien puupaalutettujen rakennusten perustuksia.

Kaavaehdotus sallii koko Kauppatorin pinnan alueelle kaavan alueille ma-LPY-1 sekä pr-1, ki-1 kahden maanalaisen kerroksen rakentamisen ilman aluerajausta tai korkeusaseman määrittelyä. Rakentamisen syvyystasoa ei määritellä, mutta selostuksen mukaan kahden maanalaisen kerroksen alin korkeusasema on noin -2.

Pohjavesiolosuhteita koskevissa Ramboll / Viatek:n lausunnossa (liitteen 7 liite 2) todetaan, että Kauppatorin alueella on moreenin päällä etelään päin paksuneva 6 – 55 metrin paksuinen savikerros, jonka alla on kalliota peittävä moreenikerros. Saven alla moreenissa virtaava paineellinen pohjavesi, nk. salpavesi on Yliopistonkadun varrella tasolla +2,5 - +3,5 ja orsivesi koko torin alueella tasolla +1,5 - +2,5. Rakentaminen Yliopistonkadun varressa alle korkeustason +2,0 - +2,5 aiheuttaa merkittäviä ongelmia pohjaveden suhteen ja rakentaminen voi aiheuttaa nk. hydraulisen murtumisen. Koko torin alueella suositellaan, että ilman erillistä selvitystä ei aliteta pohjois- ja itäsivulla tasoa +2 ja länsi-eteläsivulla tasoa +1,5.

Rakentaminen ulottuu kauttaaltaan nk. orsiveden pinnan tason alapuolelle. Kaavaluonnoksen liitteenä 2 olleen Rambollin raportin 16.6.2006 mukaan jos torin sisäänajon Yliopistonkadulta tai laitoksen pohjoisosan kulkukorkeus on 3,2 tai laitos muutoin ulottuu alle tason +2,0 – +2,5, niin laitos ulottuu paineisen pohjaveden alueelle. Jos rakentaminen ulottuu paineisen pohjaveden alueelle, on pohjaveden tasoa alennettava työn aikana. Tämä on mahdollista vain, jos kaikki vaikutusalueen rakennukset on paalutettu kovaan pohjaan saakka teräs- tai betonipaaluin. Rambollin selvityksessä suositeltiin, että laitoksen pohjoisosa noin torin puoleenväliin asti voidaan rakentaa vain yksikerroksisena. (selostus s.19, kohta 5.6, Ramboll 16.6.2006, s. 9).

Kaavaehdotuksen selostuksessa on selvitetty vaikutusalueella olevien rakennusten perustukset puutteellisesti. Selostus, s. 19, kohta 5.6.”Yhteensä 16:sta toria reunustavasta naapurikiinteistöstä suurin osa on jo perustettu kovaan pohjaan ulottuville tukipaaluille ja kalliolle ja paalutuksia on lähivuosina suunniteltu tehtävän lisää. Vuonna 2009 toria reunustavista rakennuksista on puuperustuksilla enää Apteekin talo (Aurakatu 10), Ålandsbankenin talo (Eerikinkatu 8) sekä Ortodoksikirkko”. Kaavassa on esitetty mm. maanalaisia ajoramppeja jotka ulottuvat Eerikinkatu 21 / 22 kohdalle ja Eerikinkatu 18 piha-alueelle sekä Yliopistonkatu 15/16 kohdalle sekä maanalaisia tiloja Kauppiaskadulle ja Aurakadulle. Näihin rajautuvien tonttien paalutusta ei ole selvitetty. Tietojemme mukaan useat rakennukset Kauppatoriin ja ehdotettuihin maanalaisiin tiloihin rajautuvissa kortteleissa ovat edelleen puupaaluilla ja kaikkien paaluttamisesta uudelleen ei ole
olemassa päätöksiä. Vaikutusaluetta ei ole rajattu kartalle.

Kaavaehdotuksessa on lause ”Rakentaminen on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haitallista pohjaveden tason alenemista.” Selvitysten (liitteen 7 liite 2 sekä asemakaavaluonnoksen liite 2) mukaan kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen saattaa aiheuttaa ongelmia pohjaveden suhteen ja edellyttää ainakin työnaikaista pohjaveden alentamista. Kaavan merkinnät ma-LPY-1, pr-1, ki-1, ma-1, ma-ajo-1 ja ma-ajo ovat lauseen kanssa ristiriitaisia, koska niiden osalta ei ole määritelty korkeusasemaa siten, että lauseen tarkoitus voisi toteutua. Tehtyjen selvitysten mukaan haitallista pohjaveden alenemista aiheutuu, jos torin pohjoisosassa sallitaan kaksitasoinen rakentaminen alueella, jossa paineisen pohjaveden taso on +2,5 - +3,5. Kaavaehdotuksessa ei ole merkitty maanalaisten liiketilojen alueille ma-1 rakennusoikeutta tai korkeusasemaa. Kaavaehdotus ei vastaa tehtyjä selvityksiä eikä edes asemakaavaselostusta.

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

1. Asemakaavaehdotuksen vaikutusalueella on puupaalutettuja taloja, ja kaikkien paaluttamisesta uudelleen ei ole olemassa päätöksiä. Paalutusten säilyminen on riippuvaista pohjavesitilanteen säilymisestä nykyisellään.
2. Rakentaminen asemakaavaehdotuksen mukaisesti edellyttää pohjaveden tason alentamista, joka on Maankäyttö- ja rakennuslain 165§ tarkoittamaa luonnollisen vedenjuoksun muuttamista.
3. Rakentaminen asemakaavan mukaisesti edellyttää sitä, että kaikki talot vaikutusalueella ovat teräs- tai betonipaaluilla.
4. Asemakaavaehdotuksen mukaista rakentamista ei voida toteuttaa määräyksen ”Rakentaminen on tehtävä niin, että siitä ei aiheudu haitallista pohjaveden alenemista” mukaisesti, koska asemakaavaehdotuksen mukainen rakentaminen edellyttää tehtyjen selvitysten mukaan ainakin työnaikaista pohjaveden alentamista. Tämän vuoksi ko. määräys on merkityksetön.
5. Koska pohjaveden mahdollinen aleneminen tai alentaminen aiheutuu asemakaavaehdotuksen mukaisesta ratkaisusta rakentaa kaksi pysäköintikerrosta, kaupunki vastaa mahdollisista vahingoista ja lisäpaalutuksista Maankäyttö- ja rakennuslain 106 § ja 165§ nojalla. 165§ nojalla korvaus on suoritettava myös naapureille.

Katsomme, että asemakaavanmuutosehdotus edellyttää pohjavesi- ja perustamisolosuhteita koskien seuraavan selvityksen.

- Asemakaavaehdotuksessa esitetyllä rakentamisella selvitysalueen rajaus tulee olla noin: Yliopistonkatu (rajaus sen mukaan, missä rakennukset kalliolla) – Brahenkatu – Aurajoki – Humalistonkatu ja sen jatke Aurajokeen.
- Selvitetään koko alueella nk. salpaveden ja nk. orsiveden taso sekä savikerroksen paksuus.
- Selvitetään kaikkien alueella olevien kiinteistöjen perustamistapa rakennusvalvonnan tiedostoista ja omistajilta. Puupaaluilla olevien rakennusten osalta selvitetään nykyinen kunto.
- Selvitetään rakentamisen todennäköiset vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin ja perustamiseen.
- Todetaan, millaisia rakenneratkaisuja, suojaustoimenpiteitä ja paalutusten kunnostusta asemakaavanmuutosehdotuksen seurauksena tarvitaan ja mitkä ovat niiden kustannukset tämän hetken kustannustasossa.
- Selvitetään, mitkä toimenpiteet tai vahingot ovat kaupungin korvattavia.

Mikäli tällaista selvitystä ei tehdä, asemakaavanmuutosehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 1§, 5,§, 9§, 54§ ja 165§ ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ vastainen. Erityisesti asemakaavanmuutosehdotus aiheuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 54§ tarkoittamaa kohtuutonta haittaa maanomistajille, jotka omistavat puupaalutettuja kiinteistöjä vaikutusalueella sekä muuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 165§ tarkoittamalla tavalla luonnollista vedenjuoksua. Maankäyttö- ja rakennuslain 106§ ja 165§ ne kiinteistöt, joiden perustukset vaurioituvat rakentamisen seurauksina, ovat oikeutettuja vahingonkorvauksiin. Korvausvelvollinen on Turun kaupunki, joka on laiminlyönyt asian riittävän selvittämisen ja sallinut kaavaratkaisun, joka todennäköisesti aiheuttaa vahingollisia muutoksia pohjavesiolosuhteissa.

(Ote Meidän Turku ry:n lausunnosta 16.8.2007)

Meidän Turku ry:n lausunto Kauppatorin asemakaavasta 16.8.2007

Meidän Turku ry:n lausunto Kauppatorin asemakaavasta 16.8.2007
Yhteenveto

Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotus on 28.6.2007 päivätyllä kirjeellä lähetetty viranomaisten, asianosaisten ja eräiden kansalaisjärjestöjen lausunnoille. Lausuntopyyntö lähetettiin myös Meidän Turku – Vårt Åbo ry:lle.

Lausuntoja pyydettiin 27.8.2007 mennessä. On huomattava, että ympäristö- ja kaavoitusviraston asiakaspalvelu oli kiinni 2. – 15.7 ja 1.-7.8.2007 jolloin oli hyvin hankala saada lausunnon laatimista varten tarvittavia lisätietoja. Pidämme moitittavana, että lausuntopyyntö on tehty kesällä loma-aikana, joka haittaa lausuntojen laadintaa ja mahdollisesti vähentää niiden määrää ja laatua.

Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotus on nykyisellään Maankäyttö- ja rakennuslain vastainen seuraavista syistä, jotka on arvioitu jäljempänä tarkemmin. Edellytämme, että lausuntoomme vastaavat perehtyvät koko lausuntoon, eivätkä tee vastausta vain tämän yhteenvedon perusteella.

1. Toripysäköinnin taloudellisen ja teknisen toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen ja kaupungille aiheutuvien kustannusten selvittäminen on laiminlyöty tarkoituksellisesti.

2. Vaihtoehtoiset pysäköinnin kehittämisratkaisut on tarkoituksellisesti jätetty selvittämättä.

3. Toripysäköinnin, ajoramppien ja maanalaisten liiketilojen ympäristövaikutukset ja vaikutukset ihmisten elinoloihin on tarkoituksellisesti jätetty selvittämättä tai selvitetty puutteellisesti. Osa selvityksistä ei perustu asemakaavaehdotuksen mukaisiin ratkaisuihin. Tehdyissä selvityksissä havaittuja haitallisia vaikutuksia ja vähintään 53 – 54 kk (4,5 v) rakentamisaikaa ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja selostuksessa. Nopeuttamistoimiin sisältyvien riskien toteutuessa rakentamisaika on 22 kk pidempi eli 6 v 4 kk.

4. Toripysäköinnin rakentamisen vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin on selvitetty puutteellisesti. Selostuksen liitteenä olevien suppeiden lausuntojen mukaan kaavaehdotuksen mukaisen toripysäköinnin rakentaminen edellyttää työnaikaista pohjaveden alentamista ja ulottuu sekä nk. salpaveden että nk. orsiveden tason alapuolelle. MRL 106§ ja 165§ mukaan Turun kaupunki on korvausvelvollinen, jos pysäköintilaitoksen rakentamisen aiheuttamat pohjavesimuutokset vaurioittavat Kauppatoria, maanalaisia liiketiloja ja sisäänajoramppeja ympäröivien puupaalutettujen rakennusten perustuksia.

5. Toripysäköinnin rakentamisaikana torikaupan liikevaihto alenee 20-40% eli 5 – 10 M€ / v, yhteensä menetykset ovat 4,5 – 6 v rakentamisaikana 22,5 – 60 M€. Rakentamisaikaiset taloudelliset haitat aiheuttavat kielteisen torikaupan rakennemuutoksen.

6. Toripysäköinti ei voi merkittävästi lisätä asiointia Turun liikekeskustassa. Enimmillään lisäys voisi olla 1500 – 2500 käyntiä päivässä eli 4,5 – 7,5% asioinnista. Todennäköisesti asiointi muilla kulkumuodoilla alenee yhtä paljon kuin autolla asiointi lisääntyy. Rakentamisaikaiset rahalliset haitat keskustan kaupalle ovat suuria ja aiheuttavat kielteisen kaupan rakennemuutoksen.

7. Toripysäköinnin rakentamisaikana aiheutuvien häiriöiden vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät alenevat 10 – 20% ja liikennöintikustannukset lisääntyvät 5-10%. 4,5 – 6 v rakentamisaikana tästä aiheutuu 15 – 40 M€ tappiot Turun kaupungille ja vastaavat tappiot yksityisille liikennöitsijöille. Toteutettuna toripysäköinti alentaa joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen tuloja n. 900 000 € vuodessa.

8. Toripysäköinti haittaa rakentamisaikana ja pysyvästi kävelyä ja pyöräilyä.

9. Toripysäköinnin tarkoitus on lisätä yksityisauton osuutta Turun keskustan kulkumuotojakaumasta. Tämä lisää ilmastonmuutosta, ilmansaastepäästöjä, melua ja ruuhkia.

Näillä perusteilla asemakaavaehdotus on Maankäyttö- ja rakennuslain 1§, 5§, 9§, 54§, 165§ ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ vastainen, koska se lain vastaisesti:
- Lisää ilmastopäästöjä, ilmansaasteita ja melua
- On epätaloudellinen ja mahdollisesti teknisesti toteuttamiskelvoton
- Vähentää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta keskusta-asioinnista
- Aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita joukkoliikenteelle, torikauppiaille ja keskustan liike-elämälle
- Aiheuttaa elinympäristön merkityksellistä heikkenemistä keskustassa asioiville, torikauppiaille, joukkoliikenteen käyttäjille, keskustan asukkaille ja keskustan liike-elämälle
- Toteuttamisen vaikutukset on selvitetty puutteellisesti tai jätetty kokonaan selvittämättä
- Toteuttaminen muuttaa pohjaveden osalta luonnollista vedenjuoksua

Maankäyttö- ja rakennuslain 106§ mukaan Turun kaupunki on korvausvelvollinen siltä osin, kuin asemakaavamuutosehdotuksen haitat kohdistuvat maanomistajille.

Asemakaava voidaan yksinkertaisimmin saattaa lainmukaiseksi poistamalla pysäköintilaitoksen, sen ajorampit ja maanalaiset liiketilat mahdollistavat merkinnät.

Muistutamme Turun kaupungin viranomaisia sekä asianomaisia poliittisia elimiä siitä, että Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee niiden päätöksiä, eikä niillä ole oikeutta valmistella tai hyväksyä tietoisesti lain vastaista asemakaavaa.

Mikäli asemakaavaehdotus lainvastaisuudesta huolimatta etenee päätöksentekoon, tulemme tarvittaessa sekä muistuttamaan että valittamaan asemakaavasta lain sallimalla tavalla.

Jollei toripysäköinnin ympäristövaikutuksista, teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta ja kustannuksista tehdä asianmukaisia selvityksiä, on todennäköistä, että asemakaava todetaan hallinto-oikeudessa lainvastaiseksi valituskäsittelyssä koska selvitykset on tahallisesti jätetty puutteellisiksi.

Jos asianmukaiset selvitykset tehdään, on todennäköistä, että osoittautuu, että toripysäköinti on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelvoton sekä monessa suhteessa haitallinen ratkaisu.

PAULIINA DE ANNA
Puheenjohtaja

ANNELE CHYDENIUS
Hallituksen jäsen