22.8.07

Meidän Turku ry:n lausunto Kauppatorin asemakaavasta 16.8.2007

Meidän Turku ry:n lausunto Kauppatorin asemakaavasta 16.8.2007
Yhteenveto

Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotus on 28.6.2007 päivätyllä kirjeellä lähetetty viranomaisten, asianosaisten ja eräiden kansalaisjärjestöjen lausunnoille. Lausuntopyyntö lähetettiin myös Meidän Turku – Vårt Åbo ry:lle.

Lausuntoja pyydettiin 27.8.2007 mennessä. On huomattava, että ympäristö- ja kaavoitusviraston asiakaspalvelu oli kiinni 2. – 15.7 ja 1.-7.8.2007 jolloin oli hyvin hankala saada lausunnon laatimista varten tarvittavia lisätietoja. Pidämme moitittavana, että lausuntopyyntö on tehty kesällä loma-aikana, joka haittaa lausuntojen laadintaa ja mahdollisesti vähentää niiden määrää ja laatua.

Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotus on nykyisellään Maankäyttö- ja rakennuslain vastainen seuraavista syistä, jotka on arvioitu jäljempänä tarkemmin. Edellytämme, että lausuntoomme vastaavat perehtyvät koko lausuntoon, eivätkä tee vastausta vain tämän yhteenvedon perusteella.

1. Toripysäköinnin taloudellisen ja teknisen toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen ja kaupungille aiheutuvien kustannusten selvittäminen on laiminlyöty tarkoituksellisesti.

2. Vaihtoehtoiset pysäköinnin kehittämisratkaisut on tarkoituksellisesti jätetty selvittämättä.

3. Toripysäköinnin, ajoramppien ja maanalaisten liiketilojen ympäristövaikutukset ja vaikutukset ihmisten elinoloihin on tarkoituksellisesti jätetty selvittämättä tai selvitetty puutteellisesti. Osa selvityksistä ei perustu asemakaavaehdotuksen mukaisiin ratkaisuihin. Tehdyissä selvityksissä havaittuja haitallisia vaikutuksia ja vähintään 53 – 54 kk (4,5 v) rakentamisaikaa ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja selostuksessa. Nopeuttamistoimiin sisältyvien riskien toteutuessa rakentamisaika on 22 kk pidempi eli 6 v 4 kk.

4. Toripysäköinnin rakentamisen vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin on selvitetty puutteellisesti. Selostuksen liitteenä olevien suppeiden lausuntojen mukaan kaavaehdotuksen mukaisen toripysäköinnin rakentaminen edellyttää työnaikaista pohjaveden alentamista ja ulottuu sekä nk. salpaveden että nk. orsiveden tason alapuolelle. MRL 106§ ja 165§ mukaan Turun kaupunki on korvausvelvollinen, jos pysäköintilaitoksen rakentamisen aiheuttamat pohjavesimuutokset vaurioittavat Kauppatoria, maanalaisia liiketiloja ja sisäänajoramppeja ympäröivien puupaalutettujen rakennusten perustuksia.

5. Toripysäköinnin rakentamisaikana torikaupan liikevaihto alenee 20-40% eli 5 – 10 M€ / v, yhteensä menetykset ovat 4,5 – 6 v rakentamisaikana 22,5 – 60 M€. Rakentamisaikaiset taloudelliset haitat aiheuttavat kielteisen torikaupan rakennemuutoksen.

6. Toripysäköinti ei voi merkittävästi lisätä asiointia Turun liikekeskustassa. Enimmillään lisäys voisi olla 1500 – 2500 käyntiä päivässä eli 4,5 – 7,5% asioinnista. Todennäköisesti asiointi muilla kulkumuodoilla alenee yhtä paljon kuin autolla asiointi lisääntyy. Rakentamisaikaiset rahalliset haitat keskustan kaupalle ovat suuria ja aiheuttavat kielteisen kaupan rakennemuutoksen.

7. Toripysäköinnin rakentamisaikana aiheutuvien häiriöiden vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät alenevat 10 – 20% ja liikennöintikustannukset lisääntyvät 5-10%. 4,5 – 6 v rakentamisaikana tästä aiheutuu 15 – 40 M€ tappiot Turun kaupungille ja vastaavat tappiot yksityisille liikennöitsijöille. Toteutettuna toripysäköinti alentaa joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen tuloja n. 900 000 € vuodessa.

8. Toripysäköinti haittaa rakentamisaikana ja pysyvästi kävelyä ja pyöräilyä.

9. Toripysäköinnin tarkoitus on lisätä yksityisauton osuutta Turun keskustan kulkumuotojakaumasta. Tämä lisää ilmastonmuutosta, ilmansaastepäästöjä, melua ja ruuhkia.

Näillä perusteilla asemakaavaehdotus on Maankäyttö- ja rakennuslain 1§, 5§, 9§, 54§, 165§ ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ vastainen, koska se lain vastaisesti:
- Lisää ilmastopäästöjä, ilmansaasteita ja melua
- On epätaloudellinen ja mahdollisesti teknisesti toteuttamiskelvoton
- Vähentää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta keskusta-asioinnista
- Aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita joukkoliikenteelle, torikauppiaille ja keskustan liike-elämälle
- Aiheuttaa elinympäristön merkityksellistä heikkenemistä keskustassa asioiville, torikauppiaille, joukkoliikenteen käyttäjille, keskustan asukkaille ja keskustan liike-elämälle
- Toteuttamisen vaikutukset on selvitetty puutteellisesti tai jätetty kokonaan selvittämättä
- Toteuttaminen muuttaa pohjaveden osalta luonnollista vedenjuoksua

Maankäyttö- ja rakennuslain 106§ mukaan Turun kaupunki on korvausvelvollinen siltä osin, kuin asemakaavamuutosehdotuksen haitat kohdistuvat maanomistajille.

Asemakaava voidaan yksinkertaisimmin saattaa lainmukaiseksi poistamalla pysäköintilaitoksen, sen ajorampit ja maanalaiset liiketilat mahdollistavat merkinnät.

Muistutamme Turun kaupungin viranomaisia sekä asianomaisia poliittisia elimiä siitä, että Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee niiden päätöksiä, eikä niillä ole oikeutta valmistella tai hyväksyä tietoisesti lain vastaista asemakaavaa.

Mikäli asemakaavaehdotus lainvastaisuudesta huolimatta etenee päätöksentekoon, tulemme tarvittaessa sekä muistuttamaan että valittamaan asemakaavasta lain sallimalla tavalla.

Jollei toripysäköinnin ympäristövaikutuksista, teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta ja kustannuksista tehdä asianmukaisia selvityksiä, on todennäköistä, että asemakaava todetaan hallinto-oikeudessa lainvastaiseksi valituskäsittelyssä koska selvitykset on tahallisesti jätetty puutteellisiksi.

Jos asianmukaiset selvitykset tehdään, on todennäköistä, että osoittautuu, että toripysäköinti on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelvoton sekä monessa suhteessa haitallinen ratkaisu.

PAULIINA DE ANNA
Puheenjohtaja

ANNELE CHYDENIUS
Hallituksen jäsen

2 Comments:

At 19/2/09 16:10, Anonymous Anonyymi said...

..
.. Olette aivan OIKEASSA, mutta kauppatorin alla olevan "ilmaisen" tontin kabinetti päätös on tehty jo vuosia sitten .. se on Turun osuuskaupan intressissä, koska Wiklundin saneerauksessa vahingossa saneerattiin myös parkkihallipaikat pois, niin nyt täytyy laajentaa torin alla ilmaiselle tontille aivan Turun ydinkeskustassa .. sanotaanko sitä vaikka sosialismiksi vai eroottispoliittiseksi korruptioksi ??

-idiootti

 
At 30/3/09 12:41, Anonymous Anonyymi said...

Miksi kukaan ei käytä parasta mahdollisuutta - torikauppiaita: 1) On luvattu, että rakentaminen ei häiritse torikauppaa. Tämä on mahdollista vain, jos homma hoidetaan yhden viikonlopun aikana. 2) Rakennuttaja on jo nyt anonut luvan muuttamista siten, ettei tulevan hallin (ei siis luola, koska tori on savikuoppa ei ole kalliota) katto kanna torikauppaiden autoja - sama moka, joka tehtiin Puutorilla - ja 3)Toriparkilla EI ole kaupallisia edellytyksiä ilman kaupungin (veronmaksajien) massiivista suoraa ja epäsuoraa tukea. Lisäksi 4) Kyseessä on hanke, jolla on tarkoitus paikata vernomaksajien rahoilla TODENNETTAVISSA OLEVIA "ryhmän" pieleen menneitä sijoituksia sekä 4) Turussa on jo Toriparkki, Louhi, josta opn vain kadunylityksen matka Kauppatorille ja jota voidaan laajentaa ainakin kilometrin verran alaspäin ilman, että jäähdytyksestä tulee ongelma.


MIKSI KAIKKI MORALISOIDAAN, EIKÄ PUHUTA SIITÄ, MISTÄ ON KYSE - RAHASTA?

 

Lähetä kommentti

<< Home