29.1.07

"TURUN KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOS"

Kirje Turun Toriparkki Oy:ltä
-----------------------------
TURUN KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOS

Turun Toriparkki Oy
c/o Asianajotoimisto LPSH Oy
Aurakatu 8, 20100 Turku
puh. 279 0000, jussi.perho@lpsh.fi
Turku, 22.1.2007


Turun kaupunki
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta
Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen
Linnankatu 34
20100 TURKUTURUN KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOS

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa on käsiteltävänä kauppatorin ja ympäröivien alueiden asemakaavanmuutosluonnos.
Turun Toriparkki Oy:n (”yhtiö”) tavoitteena on toteuttaa torin alle rakennettava pysäköintilaitos ajoramppeineen. Oikeus kaavoitukseen on yksinomaan kaupungilla ja asemakaavan salliman pysäköintilaitoksen toteuttaja selvitetään aikanaan erikseen. Yhtiön osakkaina on kuitenkin niin monta torin ympäristökiinteistöjen omistajaa ja muuta toimijaa, että yhtiö katsoo olevansa ainakin potentiaalinen hankkeen toteuttaja.
Yhtiö on teettänyt pysäköintilaitoksen teknisistä ja taloudellisista toteutusedellytyksistä useita selvityksiä ja muuta valmistelutyötä. Tämän johdosta yhtiö esittää asemakaavaluonnoksen johdosta seuraavaa:

1. Pysäköintilaitoksen toteuttamiskustannukset tulevat nousemaan varsin korkeiksi. Tämä johtuu mm. vaikeista perustamisolosuhteista, ympäröivien kiinteistöjen (kuten Ortodoksikirkon) erityisolosuhteiden huomioon ottamisesta, torikaupan jatkumisesta koko rakennustyön ajan ja arkeologisten kaivausten aiheuttamista aikataulu- ja muista ongelmista.

2. Kauppatorin alueen kaavoitus liittyy koko kaupungin keskustan elävänä pitämiseen ja elävöittämiseen ja on sen edellytys. Tästä ensisijaisesta tavoitteesta huolimatta tarvitaan pysäköintilaitoksen toteuttajaksi tahoja, joilla on riittävä intressi ja taloudelliset edellytykset laitoksen toteuttamiseen. Tällainen intressi on yhtiön osakkailla eikä yhtiö pidä todennäköisenä, että hanke voisi toteutua ilman näiden osapuolten merkittävää osallistumista hankkeeseen.
Ei ole tarkoituksenmukaista tehdä sellaista asemakaavaa, joka ei hankkeen potentiaalisen toteuttajan näkemyksen mukaan ole toteuttamiskelpoinen.

3. Nyt lautakuntakäsittelyssä oleva asemakaavaluonnos ei kaikin osin täytä edellytyksiä pysäköintilaitoksen toteuttamiselle:

3.1. Toisessa luonnosvaihtoehdossa on varaukset maanalaisille ajoyhteyksille entisen postin rakennuksen edestä Eerikinkadulle ja Kristiinankadulta ns. Koulun tontin kautta Eerikinkadulle ja sieltä pysäköintilaitokseen. Yhtiö ei pidä näitä liittymiä mm. kalleutensa takia toteuttamiskelpoisina. Ajoramppien on oltava riittävän lyhyitä, jotta ne ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia.

3.2. Jotta pysäköintilaitokseen tuleva mieltää pysäköintilaitoksesta pääsevänsä haluamaansa kiinteistöön, tulee ajorampin laitokseen olla lähellä tällaista, laitokseen ajavan tavoitteena olevaa suuntaa.
Useammat ajorampit tekevät pysäköintilaitokseen tulon ja sieltä poistumisen ja siten laitoksen käytön helpommaksi.
Ne myös jakavat luonnoksessa nyt olevan ainoan, Yliopistonkadun ajorampin liikenteen rasituksen useampaan kohteeseen.
Kaavassa tulee sallia useita ja myös keskenään vaihtoehtoisia ajoramppeja. Niiden lopullinen toteuttamiskelpoisuus voidaan selvittää ja toteutettavat vaihtoehdot valita hankkeen toteuttamisajankohtana tiedossa olevien liikennetarpeiden ja tuossa vaiheessa jo toteutettujen torin ympäristön täydennysrakennushankkeiden vaikutusten selvittyä. Asemakaavassa ei tule sulkea pois sellaisia vaihtoehtoja, jotka tarkemmassa tarkastelussa voivat hyvinkin olla toteutuskelpoisia ja erityisesti keskustan elävyyden kannalta tarkoituksenmukaisia.
Kaavaan tulee sisällyttää mahdollisuus ajorampin tekemiseen myös Eerikinkadun ja Aurakadun sekä Eerikinkadun ja Kauppiaskadun risteysten lähelle.
Yhtiön käsityksen mukaan nyt esitettyjä ajoramppeja vastustetaan osittain sillä perusteella, että ne haittaisivat julkista liikennettä. Jotta tältä haitalta vältyttäisiin, tulisi asemakaavassa sallia katualueelle sijoitettaville ajorampeille vaihtoehtoisesti niiden sijoittaminen torialueelle.

3.3. Kaavaluonnoksessa pysäköintipaikkojen määrä on 700. Näiden, yleisön käytössä olevien paikkojen lisäksi maanalaisiin tiloihin tulee osoittaa kaupungin edellyttämät torikaupan pysäköintitilat. Mitä vähemmän on pysäköintipaikkoja, sitä korkeammaksi nousee yhden paikan yksikkökustannus. Kaavaluonnoksessa määrätty enintään 700 pysäköintipaikkaa rajoittaa huomattavasti hankkeen toteutusedellytyksiä.
Pysäköintilaitokseen olisi oikealla suunnittelulla kaavaluonnoksen sallimaan kahteen kerrokseen sijoitettavissa 800 pysäköintipaikkaa. Asemakaavamääräyksiä tulee tarkistaa siten, että maanalaiseen kahteen kerrokseen voidaan sijoittaa vähintään 800 pysäköintipaikkaa sekä erikseen torikaupan tarvitsemat pysäköintitilat.

3.4. Mikäli torialueen reunoille sijoitetaan puita pysäköintilaitoksen ja sitä ympäröivien maanalaisten liiketilojen väliin, edellyttää tämä kaksinkertaisia seinärakenteita ja erilaisia tukirakenteita. Puiden sijoittaminen myös vaikeuttaa maanalaisten viemärien ja johtojen sijoittelua sekä liiketilojen ja pysäköintilaitoksen kulku- ja muiden yhteyksien järjestämistä. Mikäli puiden sijoittaminen torialueelle katsotaan tarpeelliseksi, ne tulee sijoittaa vain sellaisiin paikkoihin, joissa tätä ongelmaa ei synny.
Yhtiö esittää, että kaavaluonnoksesta poistetaan siihen nyt merkityt puurivit.

3.5. Yhtiön ensisijainen näkemys on että liikennejärjestelyt Kauppiaskadulla säilyvät ennallaan.
Kauppiaskatua ei joukko- ja muun liikenteen sujuvuuden takia tulee kaavaluonnoksessa nyt olevin tavoin osoittaa kävelykaduksi. Tämä ratkaisu aiheuttaisi myös sen, että Eerikinkadun ja Linnankadun välissä sijaitsevien, Kauppiaskatuun rajautuvien kiinteistöjen asiakas- ja huoltoliikenne vaikeutuisi huomattavasti.
Kävelykatujen tarpeellisuus ylipäänsä tulee huolellisesti harkita ja selvittää myös vaihtoehtoiset ratkaisut, joilla voidaan rakentaa houkutteleva ja viihtyisä torialue, mutta samalla varmistaa joukko-, asiakas- ja huoltoliikenteen toimivuus koko keskusta-alueella. Tällöin asiaa tulee tarkastella tavoitteena toimiva kokonaisuus

Kunnioittaen
Turun Toriparkki Oy

Christian Lybeck
Hallituksen puheenjohtaja
Tiedoksi: Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

2 Comments:

At 17/2/07 13:07, Anonymous Anonyymi said...

Search engines try it

Casino
viagra
tramadol
cialis

 
At 21/2/07 14:16, Anonymous Anonyymi said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

 

Lähetä kommentti

<< Home